മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടുക്കുമത് Edit
    ജന്മിക്ക് കൊഴുവന്‍ കൊടുക്കുന്ന അവകാശം, പിന്തുടര്‍ച്ചാവകാശക്കരം, സര്‍ക്കാരിനു, കൊടുക്കേണ്ട അധികാരഭോഗം.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fling, patina, slaver, അടപ്പുതാരി, അബ്ജഹസ്തന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean