മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടുക Edit
    അഴുകുക
    to decay


Entries from Datuk Database

അടുക(ക്രിയ):: ചീയുക, അഴുകുക, ഇലയും മറ്റും വീണു ദ്രവിക്കുക, കടലാസും മറ്റും നനഞ്ഞു പൊടിയുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ufology, ആരമൃതം, ഇലക്കുടി, ചമല്‍ക്കാരം, വിദിത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean