മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടു Edit
    അടുക്കമീന്‍


അടു Edit
    അടുക്കുക, ചേര്‍ത്തുവെയ്ക്കുക, മുറയ്ക്കാക്കുക, ക്രമപ്പെടുത്തുക, അടുങ്ങുക


അടു Edit
    അടുക്കുക, ചേര്‍ത്തുവെയ്ക്കുക, സമീപിക്കുക, ഏറ്റുമുട്ടുക, തുല്യമാവുക, കൊടുക്കുക, ദാനം, .ചെയ്യുക, ഇടയാകുക


അടു Edit
    പാകം ചെയ്യുക, വേവിക്കുക, തൂങ്ങുക


Entries from Datuk Database

അടു1(-):: "അടുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ strain, അക്ഷേത്രജ്ഞന്‍, ആയാന്‍, ഇലെയ, പ്രണദിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean