മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടിയിറ Edit
    ചുവടോടെ നശിപ്പിക്കുക, ഉന്മൂലനാശം വരുത്തുക


Entries from Datuk Database

അടിയിറ(നാമം):: കാലടികളില്‍ അര്‍പ്പിക്കുന്ന ഇറ, ഒരു കരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bench, അമ്പുകൂട്, അകകോട്ട, അജലംബനം, ഇടയാട്ടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean