മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടിമപ്പണം Edit
    അടിമയെ വീണ്ടെടുക്കാന്‍ കൊടുക്കുന്ന പണം


Entries from Datuk Database

അടിമപ്പണം(നാമം):: അമ്പലത്തില്‍ അടിമയായി അര്‍പ്പിച്ച ആളിനെ വീണ്ടെടുക്കാന്‍ കൊടുക്കുന്ന പണം
അടിമപ്പണം(നാമം):: അടിമകള്‍ കൊടുത്തിരുന്ന വരിപ്പണം
അടിമപ്പണം(നാമം):: അടിമയൊറ്റി, ജന്മം മുതലായവയ്ക്കു കൊടുക്കുന്ന പണം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ brocade, ഓര്, വരവര്‍ണ്ണിനി, അബ്ധിജ, ഇടക്കെട്ട്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean