മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടികലശല്‍ Edit
    അടിപിടി, തമ്മില്‍ത്തല്ല്
    a quarrel, brawl


Entries from Datuk Database

അടികലശല്‍(നാമം):: അടിപിടി, ബഹളം, തമ്മില്‍ത്തല്ല്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ colossal, മണ്ടപം, അര്‍ദ്ദോരുകം, അവാങ്മുഖം, അകാരാദി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean