മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടവി Edit
    ്ടവ്, സാമര്‍ത്ഥ്യം


അടവി Edit
    വനം, കാട്, അഭയസ്ഥാനം, കഴുകന്‍, പരുന്ത്
    forest, jungle, a refuge, eagle


അടവി Edit
    അടവ്, സാമര്‍ത്ഥ്യം


അടവി Edit
നാമം
    ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ചൂരല്‍ ഉടലില്‍ ചുറ്റി നടത്തുന്ന വഴിപാട്.


അടവി
(പര്യായം) കാട്


Entries from Datuk Database

അടവി1(നാമം):: വനം, കാട്
അടവി1(നാമം):: അടച്ചുകെട്ടിയ സ്ഥലം
അടവി2(നാമം):: അടവ്
അടവി3(നാമം):: കഴുകന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനന്തരായ, മിത്രോദയം, അധര്‍മ്മഭീരു, ആവുത്തന്‍, പ്രചുലാകി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean