മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടവതിയന്‍ Edit
    അടപൊതിയന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഭ്രാതൃസ്നേഹ, യുഗ്മനം, അമരുക, പാംസു, ഖഗം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean