മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടവതിയന്‍ Edit
    അടപൊതിയന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടുക്കളക്കാണം, ഇടറ്, മെഴുമെഴുപ്പ്, പാര്‍വ്വതം, ഗുലാബ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean