മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടവതിയന്‍ Edit
    അടപൊതിയന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ammonia, dementia, impound, ആരഭടന്‍, മന്ത്രതന്ത്രങ്ങള്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean