മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടര്‍ Edit
    യുദ്ധം
    war


അടർ
(പര്യായം) യുദ്ധം


Entries from Datuk Database

അടര്‍1(-):: "അടര്‍ക്കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
അടര്‍2(നാമം):: യുദ്ധം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ impair, zygo, ആഴിവര്‍ണ്ണന്‍, പ്രവാണി, ഛേദനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean