മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടര് Edit
    നുറുക്ക്, ചീന്ത്, അടുക്ക്, അട്ടി, ഒഴുകിയ വെളളവും മണലും കളിമണ്ണും അടരടരായി, വിട്ടിരിക്കുന്നതിലുളള മണ്ണ്


അടര് Edit
    അടര്‍ന്നത്, ചീന്ത്, അടുക്ക്
    a slice, a layer


Entries from Datuk Database

അടര്(നാമം):: അടര്‍ന്നത്, നുറുങ്ങ്, ചീന്ത്
അടര്(നാമം):: അടുക്ക്, അട്ടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ compensate, ക്ലമം, കിണ്ടാട്ടം, കന്ദോതം, കൂട്ടുറി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean