മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടയെ Edit
    അടയ, മുഴുവനും, എല്ലാം


Entries from Datuk Database

അടയെ(-):: അടയ.

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവഗണിത, യാതം, വിശ്വസനം, അനുകൃത, പ്രകാശ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean