മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടയമൃത് Edit
    ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിവേദിക്കാനുളള അട


Entries from Datuk Database

അടയമൃത്(നാമം):: ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിവേദിക്കുന്നതിനുള്ള അട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അലാത, ചൂഴുക, വൈശികതന്ത്രം, മധുമലര്‍കന്നി, ആരാധനീയ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean