മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടമ്പ് Edit
    ഒരു വളളി, മുറ്റിയ വെറ്റില


Entries from Datuk Database

അടമ്പ്(നാമം):: ഒരു വള്ളി
അടമ്പ്(നാമം):: മുറ്റിയ വെറ്റില

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ condescend, statute, അവിനയം, അവലിത, അകുല


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean