മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടച്ചുപാറ്റി Edit
    അരി വാര്‍ത്തെടുക്കുന്നതിനുളള പലക, അടപലക, അടച്ചൂറ്റി, അടച്ചോറ്റി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ congregate, proverbial, tonic, ചിത്തരാഗം, വാര്‍ദ്ധക്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean