മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടങ്ങല്‍ Edit
    ഒതുങ്ങല്‍, അവസാനിക്കല്‍
    subsidence, ceasing


അടങ്ങല്‍ Edit
നാമം
    നിശ്ചിതജോലിക്ക് നല്കുന്ന നിശ്ചിത പ്രതിഫലം.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രാഘാരം, വാരുഠം, മുളവ, അകമേ, അസത്കൃത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean