മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അടങ്ങനെ Edit
    അടക്കങ്ങത്തക്കവണ്ണം, ആകെ, തികച്ചും.
    D'


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ stilt, campbed, മംഗലാചാരം, അജിഹ്വ, ഇക്ഷുകുട്ടകന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean