മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഞ്ഞൂറ്റാന്‍ Edit
    ഒരു നായര്‍ വിഭാഗം
    a sect among Nairs


Entries from Datuk Database

അഞ്ഞൂറ്റാന്‍(നാമം):: മലബാറിലെ ഒരു ജാതി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inhuman, marshal, rocket, angioplasty, ആഘൃണി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean