മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഞ്ജി Edit
    അനുഗ്രഹം, ശുഭാശംസ, തിരികല്ല്


അഞ്ജി Edit
    ചന്ദനാദികൊണ്ടുള്ള പൊട്ട്, കുറുക്കൂട്ട്, വര്‍ണ്ണം, സേനാനായകന്‍
    a mark on the, forehead with sandal paste, paste made of sandal wood and saffron,, pigment, colour, commander


Entries from Datuk Database

അഞ്ജി(നാമം):: ചന്ദനാദി കൊണ്ടുള്ള പൊട്ട്
അഞ്ജി(നാമം):: കുറിക്കൂട്ട്
അഞ്ജി(നാമം):: വര്‍ണം, ചായം
അഞ്ജി(നാമം):: സേനാനായകന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ greengrocery, മണല്ക്കൂറ്, അവിനാഭാവം, അസ്മല്‍, ഭൃഗുപതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean