മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഞ്ചെഴുത്ത് Edit
    അഞ്ചക്ഷരം നോക്കുക, അഞ്ചെഴുത്തും ഭാവനയും -ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ immense, albatross, അപഹ്നുതി, ഇഭി, ചെഞ്ചോരി


75404 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean