മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഞ്ചാല്‍ Edit
നാമം
    പഴയകുടിപ്പള്ളിക്കൂടങ്ങളില്‍ ശിക്ഷയായി കുട്ടികളെ കെട്ടിത്തൂക്കുവാന്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കയര്‍


Entries from Datuk Database

അഞ്ചാല്‍(നാമം):: പഴയകുടിപ്പള്ളിക്കൂടങ്ങളില്‍ ശിക്ഷയായി കുട്ടികളെ കെട്ടിത്തൂക്കുവാന്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കയര്‍ (താരത.) ഊഞ്ചല് >ഊഞ്ഞാല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ retrospect, aficionado, അകൃതലക്ഷണ, അക്ഷിതാര, അലംഘ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean