മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഞ്ചാംകെട്ട് Edit
    നാലുകെട്ടിനു പുറത്തെ പുര, ചാവടി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ coerce, wrench, അസാദ്ധ്വി, ഇടലാഭം, ഭംഗിതാരംഗിത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean