മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അജ്ഞക Edit
    മൂഢയായ സ്ത്രീ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ crinkle, manual, ഇടങ്ങാഴി, ചൈത്തിക, ഓശാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean