മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അജിതേന്ദ്രിയന്‍ Edit
നാമം
    ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവന്‍


Entries from Datuk Database

അജിതേന്ദ്രിയന്‍(നാമം):: ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ countermine, flashy, അന്ത്യാഹൂതി, ആഭാ, മാഹിരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean