മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അജിത Edit
നാമം
    തുവരിമണ്ണ്, ഒരു ദേവത


അജിത Edit
വിശേഷണം
    ആരാലും ജയിക്കപ്പെടാത്ത.
    Unconquered.


Entries from Datuk Database

അജിത2(നാമം):: ഒരു ദേവത
അജിത1(വിശേഷണം):: ജയിക്കപ്പെടാത്ത
അജിത1(വിശേഷണം):: അടക്കാത്ത, അമര്‍ച്ചചെയ്യാത്ത, ജയിച്ചടക്കാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ asteroid, former, intractable, plaid, slur


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean