മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അജാതി Edit
    ജനനമില്ലായ്മ, ജനിക്കാത്ത അവസ്ഥ
    non production


Entries from Datuk Database

അജാതി(നാമം):: ജനിക്കാത്ത അവസ്ഥ, ജനനമില്ലായ്മ, അനുത്പത്തി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ delinquency, അശിരഃസ്നാനം, അംശുദായകന്‍, ചന്ദ്രന്‍, മദ്ധ്യമലോകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean