മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അജാതവൈരി Edit
    അജാതശത്രു


Entries from Datuk Database

അജാതവൈരി(നാമം):: അജാതശത്രു

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ complement, ഭൂതാങ്കുശം, അഭിമുഖ, പ്യാന, പലത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean