മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അജഹ Edit
വിശേഷണം
    ഉപേക്ഷിക്കാത്ത


അജഹ Edit
നാമം
    നായ്ക്കുരണ


അജഹ
(വിപരീതം) ജഹ


Entries from Datuk Database

അജഹ(നാമം):: നായ്ക്കുരുണ
അജഹ(വിശേഷണം):: (രോമങ്ങളെ) ഉപേക്ഷിക്കാത്തത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ casuistry, ഇച്ഛാപഥ്യം, വ്യാക്ക്, വിശ്വകര്‍മ്മജ, അംഗരക്ഷ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean