മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അജതനയ Edit
    സന്ധ്യാദേവി, ബ്രഹ്മാവിന്‍െറ പുത്രി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ irreducible, philosophize, അമൃതേശന്‍, അണിമ, ബന്ധം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean