മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അജഗാവന്‍ Edit
    ഒരു നാഗത്താന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ denim, sordid, വിച്യുത, മിളി, ആമന്ത്രയിതാവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean