മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അജഗരഗമനം Edit
    ഒരു ഭാക്ഷാവൃത്തം


Entries from Datuk Database

അജഗരഗമനം(നാമം):: ഒരു ഭാഷാവൃത്തം
അജഗരഗമനം(വിശേഷണം):: പെരുമ്പാമ്പ് ഗമിക്കുന്നതുപോലെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുമ്മ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമിത്രസ, magi, strontium, കാസേക്ഷു, സൗധഭൂഷണം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean