മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അജകാവ Edit
    ശിവന്‍െറ വില്ല്, വര്‍വരീ, യാഗത്തിന് ഉപയുക്തമായ ഒരു തരം മരപ്പാത്രം, മൈത്രാവരുണ, പാത്രം, ഒരു നേത്രരോഗം, വിഷമുളള ഒരു ചെറിയ ഇഴജന്തു


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bureau, misconduct, അകവാള്‍, അഭ്യാതാനം, വാപിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean