മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അച്യുതപുത്രന്‍ Edit
    കാമദേവന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ partisanship, pecker, അര്‍ജ്ജകന്‍, ചകം, പ്രഥിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean