മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അച്ഛോദ Edit
    അച്ഛമായ ഉദകത്തോടു കൂടിയ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ atlas, hemi, വിമാനം, മാമ്പൂശരന്‍, മുകളിക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean