മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അച്ഛാച്ചന്‍ Edit
നാമം
    അച്ഛച്ഛന്‍, അച്ഛായി, അച്ചായി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fiagrant, mad cap, pussy, antemeridiem, അസംസൃഷ്ട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean