മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അച്ഛന്ന Edit
    മറവില്ലാത്ത, സ്പഷ്ടമായ, മറയ്ക്കപ്പെടാത്ത,


Entries from Datuk Database

അച്ഛന്ന(വിശേഷണം):: അച്ഛാദിത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ appointed, മുമുഷിഷു, മേതി, അവകാരം, അപരോക്ഷ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean