മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അച്ചടക്കം Edit
    അടങ്ങിയൊതുങ്ങിക്കഴിയുന്ന സ്ഥിതി, അടക്കം
    discipline, modesty


Entries from Datuk Database

അച്ചടക്കം(നാമം):: അടങ്ങി ഒതുങ്ങിക്കഴിയുന്ന സ്ഥിതി, ഒതുക്കം, വിനയം, നല്ല പരിശീലനം ഉള്ള അവസ്ഥ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dispense, peristyle, strange, മാണാക്കന്‍, ഉത്സാഹനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean