മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അച്ചം Edit
    പേടി, സംഭ്രമം
    fear, bewilderment


Entries from Datuk Database

അച്ചം(നാമം):: പേടി
അച്ചം(നാമം):: അമ്പരപ്പ്, പരിഭ്രമം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tabulate, ചൂഡാമണി, മരുമക്കള്‍, ആവശ്യകം, പന്നഗഭൂഷണന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean