മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അചൈതന്യം Edit
    ബോധമില്ലായ്മ, അറിവില്ലായ്മ
    unconsciousness, want of spiritual, knowledge


Entries from Datuk Database

അചൈതന്യം(വിശേഷണം):: ബോധമില്ലായ്മ, അറിവില്ലായ്മ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ nautch, ആലിംഗിത, ചാലിടുക, ചെഴിക്കുക, വെളിയം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean