മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അചിരായ Edit
    താമ സം കൂടാതെ, വേഗത്തില്‍


Entries from Datuk Database

അചിരായ(അവ്യയം):: അചിരാത്, അചിരേണ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bugbear, furl, porn, അതിപ്രസക്തം, മോഷണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean