മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അചിന്ത്യജം Edit
    രസം, പാരദം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പണിയിടം, ധവളോത്പലം, mugger, കണ്ണേല്ക്കല്‍, വിരിയെല


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean