മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അചിത Edit
    പൊയ്പോയ, വിചാരിക്കപ്പെടാത്ത, ശേഖരിക്കപ്പെടാത്ത


Entries from Datuk Database

അചിത(വിശേഷണം):: ശേഖരിക്കാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അന്, ഡയനം, മുത്യം, മീളവന്‍, പുരോഹിതന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean