മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അചാപല്യം Edit
    ഇളക്കമില്ലായ്മ, ഉറച്ച നില


അചാപല്യം Edit
    ഇളക്കമില്ലായ്മ, ദൃഢത
    constancy, firmness


Entries from Datuk Database

അചാപല്യം(നാമം):: ഇളക്കമില്ലായ്മ, ഉറപ്പ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്ഷരശഃ, അനശ്വാവ്, ഛാത്രം, വിഭാവന്‍, ആപൂരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean