മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അചലദ്വിട്ട് Edit
    ഇന്ദ്രന്‍
    Indra


അചലദ്വിട്ട്
(പര്യായം) വൃത്രാരി


Entries from Datuk Database

അചലദ്വിട്ട്(നാമം):: പര്‍വതങ്ങളുടെ ശത്രു, ഇന്ദ്രന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചിഹ്നനം, ചറുക്കുക, തിരുന്തിഴ, ധര, കീശപര്‍ണ്ണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean