മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അചരമ Edit
    ഒടുവിലത്തേതല്ലാത്ത
    not the last


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മഗദേശന്‍, അക്ലിഷ്ടി, അനക്ഷി, ഇയ, ചൂലന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean