മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അചപല Edit
    ചാപല്യമില്ലാത്ത, ദൃഢസ്വഭാവമുള്ള
    not fickle, constant


Entries from Datuk Database

അചപല(വിശേഷണം):: ചാപല്യമില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ consanguineous, lollipop, prospect, undeceive, അഡ്ഡിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean