മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അങ്ങ് Edit
    നിങ്ങള്‍, അവിടുന്ന്


അങ്ങ് Edit
    അവിടെ, ആ സ്ഥലത്ത്, ദൂരെ
    yonder, there, far away


അങ്ങ് Edit
    നിങ്ങള്‍ (ബഹുമാനസൂചകമായി), അവിടുന്ന്
    you (used respectfully), your honour


അങ്ങ Edit
    നിങ്ങള്‍ (ബഹുമാനസൂചകമായി), അവിടുന്ന്
    you (used respectfully), your honour


Entries from Datuk Database

അങ്ങ്1(അവ്യയം):: അവിടെ, ആ സ്ഥലത്ത്
അങ്ങ്1(അവ്യയം):: അപ്പുറത്ത്, ദൂരത്ത്
അങ്ങ്1(അവ്യയം):: പാദപൂരണത്തിനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദം
അങ്ങ(നാമം):: അങ്ങ് (നിങ്ങള്‍ എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ബഹുമാനസൂചകം)
അങ്ങ്2(സാമാന്യ നാമം):: അങ്ങുന്ന്, അവിടുന്ന് (ബഹുമാനസൂചകം)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ neophyte, മടൈ, അനുദ്യുതം, ആത്മസംഭവന്‍, വ്യാക്രോശം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean