മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അങ്ങില്ലാപ്പൊങ്ങ് Edit
    വെളളത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം ചണ്ടി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ interrogation, luculent, അധിസൃന്ദം, ആക്ക, മാക്കീരക്കല്ല്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean