മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അങ്ങില്ലാപ്പൊങ്ങ് Edit
    വെളളത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം ചണ്ടി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lamppost, sanitary, tulip, അസഖാ, ആപനികന്‍


75404 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean