മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അങ്ങനത്തെ Edit
    അപ്രകാരമുള്ള
    of that type


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ acne, band, equip, overweight, proteus


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean