മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഘ്രിപാനം Edit
    വിരലുകുടിക്കല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ prig, അഭ്യവകാശം, ഇളന്തന്‍, ബലിജിത്ത്, അടികൊള്ളി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean