മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്രസാര Edit
    കായില്ലാത് അങ്കുരം മാത്രമുള്ള


Entries from Datuk Database

അഗ്രസാര(നാമം):: കായില്ലാതെ അങ്കുരം മാത്രമുള്ള
അഗ്രസാര(നാമം):: മുള (പുറം മാത്രം കട്ടിയുള്ളതാകയാല്‍)
അഗ്രസാര(നാമം):: ഒട്ടേറെവസ്തുക്കളെ ഒരുമിച്ച് എണ്ണുന്നതിനുള്ള വിദ്യ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആവന്ത്യന്‍, ഭേരുണ്ഡകം, മുങ്ങുക, അന്തസ്ഥ, അനിലാമയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean